Home

 

CornNet Algemene voorwaarden

Verplichtingen van CornNet
CornNet zal zich naar beste kunnen inspannen en als goede dienstverlener zorgdragen voor het tot stand brengen en in stand houden van de verbindingen met het Internet.

Verplichtingen van de klant
De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. De klant stelt CornNet zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens.

De klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen. Het is de klant verboden processen of programma's op te starten waarvan de klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks CornNet, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.

Het is de klant niet toegestaan te handelen en zich te gedragen zodanig dat dit in strijd is met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette en de richtlijnen van de Reclame Code Commissie. Hieronder vallen ondermeer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

  • spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud.
  • hacken: het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet;
  • het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;
  • het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie.

Aansprakelijkheid
CornNet is met haar diensten en leveranties afhankelijk van derden waar CornNet weinig of geen invloed op kan uitoefenen.

CornNet kan derhalve geen onbelemmerde toegang tot het Internet garanderen. CornNet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. CornNet is niet aansprakelijk voor beveiliging of kwade opzet of misbruik door derden van gegevens die worden verzonden of ontvangen.

Onderhoudswerkzaamheden
CornNet heeft het recht de diensten tijdelijk op te schorten / buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden dit noodzakelijk maken. Het tijdelijk buiten gebruik stellen van deze diensten kan op geen enkele wijze leiden tot aansprakelijkheid van CornNet voor door de klant mogelijk geleden schade van welke aard dan ook.

Privacy
Met betrekking tot uw privacy garandeert CornNet de volgende zaken:

  • CornNet onthoudt zich van het inzien van persoonlijke e-mail en/of bestanden van klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij CornNet hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is;
  • uw surfgedrag wordt niet bijgehouden.

Prijzen en betalingen
CornNet is gerechtigd, door middel van een schriftelijke of elektronische kennisgeving, met inachtneming van een termijn van 2 maanden, de geldende tarieven/prijzen aan te passen. Indien de maandelijkse incasso bij een klant tot tweemaal toe niet is gelukt, wordt de klant een nadere betalingstermijn gegeven van 7 werkdagen.

Indien binnen deze periode geen betaling is ontvangen, is CornNet gerechtigd het contract met de klant per direct te ontbinden.

Duur en beŽindiging van het contract
Alle contracten van CornNet hebben een minimale contractsduur van 24 maanden. De overeenkomst wordt na afloop van deze termijn steeds stilzwijgend verlengd met 12 maanden. Opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van 6 weken voor het einde van de overeengekomen periode. Opzeggingen kunnen schriftelijk, per e-mail of per fax worden gedaan. Indien u tijdens de looptijd van het contract gaat verhuizen, zijn hier kosten aan verbonden.

Wijziging van de voorwaarden
CornNet behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Mochten er wijzigingen plaatsvinden dan zal de klant daarvan op de hoogte worden gesteld.

 
CornNet | Burgwal 4 | 2611 GJ Delft | 015 - 213 5890 | info@cornnet.nl | Algemene voorwaarden | Contact